| Lietuviškai |
 
 

 

 

Bendra informacija

Lietuvos žaizdų gydymo asociacija - tai ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas - koordinuoti Asociacijos narių veiklą, atstovauti Asociacijos narių interesams ir juos ginti ar tenkinti kitus viešuosius interesus. Asociacija veikia pagal steigėjų patvirtintus įstatus įregistruotus Juridinių asmenų registre 2005 m. birželio 06 d.

Asociacija vienija Lietuvos Respublikos gydytojus ir slaugytojus, dalyvaujančius įvairios etiologijos žaizdų gydyme, prevencijoje, moksliniuose tyrimuose bei mokymo procese.

Asociacijos buveinės adresas: Plastinės ir rekonstrukcinės chirurgijos klinika, VŠĮ Kauno klinikos, Eivenių g. 2, Kaunas LT 50009.

Asociacija įkurta 2005 metais asociacijos steigėjų, siekiant  suburti įvairių sričių žaizdų gydymo specialistus profesiniam bendradarbiavimui ir mokslo, studijų, ligų diagnostikos, gydymo bei profilaktikos problemų sprendimui.


Asociacijos pagrindiniai uždaviniai:

 • tobulinti gydytojų ir slaugytojų rengimą, kelti jų profesinę kvalifikaciją;
 • teikti gydytojų ir slaugytojų kvalifikacinius sertifikatus;
 • ugdyti kolegialius santykius;
 • rūpintis jaunų specialistų profesiniu tobulėjimu, gabiausius iš jų rekomenduoti stažuotėms kitų valstybių klinikose, organizuoti bei remti šias stažuotes;
 • palaikyti mokslinių tyrimų ir praktikos ryšį, propaguoti gretimų mokslų ir specialybių žinias;
 • palaikyti ir vystyti bendradarbiavimo ryšius-su šalies, Europos ir pasaulio analogiškomis ir giminingomis draugijomis ir asociacijomis, atstovauti Asociacijos narius tarptautinėse organizacijose;
 • teikti Lietuvos  Respublikos Sveikatos apsaugos  ministerijai,  Lietuvos Gydytojų sąjungai,  miestų savivaldybėms ir kitoms institucijoms pasiūlymus aktualiais žaizdų gydymo klausimais;
 • rinkti lėšas, gauti paramą savo tikslo ir uždavinių įgyvendinimui;
 • organizuoti pasitarimus, simpoziumus, konferencijas ir suvažiavimus aktualiais profesiniais klausimais;
 • dalyvauti  leidybinėje veikloje: rekomenduoti  leidinius spaudai, juos  recenzuoti,  leisti  mokslo ir praktikos darbų rinkinius, brošiūras ir kt.;
 • ginti Asociacijos narių profesinius, juridinius, ekonominius, socialinius interesus ir teises, gauti ir teikti paramą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Asociacijos nariais gali būti 18 metų sulaukę veiksnūs fiziniai asmenys. Norint tapti Asociacijos nariu, reikia Asociacijos valdybai pateikti prašymą.

Asociacijos valdyba yra kolegialus Asociacijos valdymo organas, sudarytas iš trijų asmenų, išrinktų visuotiniame narių susirinkime. Valdybos veiklai vadovauja pirmininkas. Valdybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais.

Asociacijos Visuotiniame narių susirinkime sprendžiamojo balso teisę turi visi Asociacijos nariai. Eilinis visuotinis narių susirinkimas turi įvykti kasmet ne vėliau kaip per 4 mėnesius nuo finansinių metų pabaigos. Apie visuotinio narių susirinkimo datą, laiką, vietą ir darbotvarkės klausimus Asociacijos vadovas praneša įstatuose nustatytais būdais ne vėliau kaip likus 20 dienų iki susirinkimo dienos.

Lietuvos žaizdų gydymo asociacija 2006 metais sudarė bendradarbiavimo sutartį su Europos žaizdų gydymo asociacija (EWMA, European Wound Management Association www.ewma.org). Lietuvos žaizdų gydymo asociacija yra pilnateisė EWMA narė, dalyvauja jos veikloje, susirinkimuose ir valdymo organuose.

Oficialus asociacijos leidinys – žurnalas Chirurgija (www.chirurgija.lt) . Šiame leidinyje publikuojama mokslinė asociacijos informacija.

Visi Asociacijos vieši pranešimai, tame tarpe ir tie, kuriuos reikia skelbti pagal Civilinį kodeksą bei Lietuvos Respublikos asociacijų įstatymą bei skelbimai apie visuotinį narių susirinkimąskelbiami dienraštyje "Kauno diena" (asociacijos įstatų 37 punktas). Kiti  pranešimai  ar skelbimai  išsiunčiami Asociacijos nariams ar kitiems suinteresuotiems  asmenims elektroniniu paštu, laiškais, faksu arba įteikiami pasirašytinai.